:: ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ::
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
BLOG :: Knowledge Culture
การศึกษาต่อด้านวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานในสังกัดสำนัก
งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  สำนักบริหารกลาง
  สวจ.
หน่วยงานในสังกัด
สำนักบริหารกลาง
เครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
โครงการติดตั้งความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ด้านวัฒนธรรมให้กับ นักวิชาการวัฒนธรรม
วันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง (กรมทางหลวง)
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อติดตั้ง ผลักดัน และเสริมความเข้มแข็งทางความรู้และแนวคิด ด้านวัฒนธรรมให้กับนักวิชาการวัฒนธรรม
่๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักวิชาการวัฒนธรรมในจังหวัด ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวัฒนธรรม ในเชิงรุก และดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
๓. เพื่อสังเคราะห์ความรู้เรื่อง "กระบวนการทำงานวัฒนธรรมท้องถิ่น" จากการทำงานของนักวิชาการวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิชาการวัฒนธรรม ๑๙ จังหวัด ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูญวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันทน์
คุณอดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์
คุณเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร
คุณเกศินี คำทวี
คุณมานะชาติ คล่องดี
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘   ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง (กรมทางหลวง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม

 

 


ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ นับจากวันที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๑
Copyright © ๒๐๐๖ All rights Reserve.
กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๙ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๔๒๒ ๘๙๑๖-๘   โทรสาร. ๐๒-๔๒๒ ๘๙๑๕

ติดต่อหน่วยงาน ::
hrd_m-culture@hotmail.com