สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมทางไกล หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ในการให้บริการภาครัฐในทักษะการให้บริการและการสร้างทีมในการให้บริการ เพื่อครองใจประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึก ในการให้บริการและทำงานโดยมุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
 
 
 
 
+ ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หมดเวลา !
 
 

สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ คุณสกุลเทพ คงขาว (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒๘๙๑๘

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๙ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒๘๙๑๖-๘   โทรสาร : ๐๒-๔๒๒๘๙๑๕
อีเมล์ ::
hrd_m-culture@hotmail.com