หน้าหลัก  |  คำถาม-คำตอบ  |  บริการสอบถาม  |   ข้อมูล/โครงการ. ค้นหา     

กระทู้ :   สำนักการสังคีต_พิธีสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ๗-๘ มค ๕๒
คุณ : อัญชลี [email : ] IP : 203.156.25.xxx
ว/ด/ป : 26-Dec-2008 18:43
รายละเอียด : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จะจัดพิธีสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

ณ.พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ( โบสถ์พระแก้ววังหน้า ) ถ.ราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ( สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ )

โดยมีพิธีสวดมนต์เย็น ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ และถวายภัตตาหารเช้า ทำพิธีบูชาครู - ถวายเครื่องสังเวย สาธยายท่ารำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

การถ่ายทอดท่ารำ หน้าพาทย์องค์พระพิราพ

พระยานัฏกานุรักษ์ ( ทองดี สุวรรณภารต ) ปรมาจารย์ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ

นาฏศิลปิน โขนยักษ์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ รุ่นที่ ๑  นายรงภักดี ( เจียร จารุจรณ ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป ) ๒๕๒๙  รับการถ่ายทอดจากพระยานัฏกานุรักษ์ ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๐ ( ถึงแก่กรรมแล้ว )

นาฏศิลปิน โขนยักษ์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ รุ่นที่ ๒ รับการถ่ายทอดจากนายรงภักดี ( เจียร จารุจรณ ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป ) ๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๖ )
( ถึงแก่กรรมแล้วทั้งหมด )
๑.นาย อาคม สายาคม
๒.นาย อร่าม อินทรนัฏ
๓.นาย หยัด ช้างทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลปโขน ) ๒๕๓๒
๔.นาย ยอแสง ภักดีเทวา  

นาฏศิลปิน โขนยักษ์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ รุ่นที่ ๓ (รับการถ่ายทอดจากนายรงภักดี ( เจียร จารุจรณ ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป ) ๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ )

๑.นาย ราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลปโขน ) ๒๕๔๗
๒.นาย ไชยยศ คุ้มมณี ( ถึงแก่กรรมแล้ว )
๓.นาย จตุพร รัตนวราหะ
๔.นาย จุมพล โชติทัตต์
๕.นาย สุดจิตต์ พันธ์สังข์
๖.นาย ศิริพันธ์ อัฏฏวัชระ
๗.นาย สมศักดิ์ ทัดติ  

นาฏศิลปิน โขนยักษ์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด รุ่นที่ ๔ ( รับการถ่ายทอดจากนาย ราฆพ โพธิเวส นาย จตุพร รัตนวราหะ นาย จุมพล โชติทัตต์ นาย สุดจิตต์ พันธ์สังข์ นาย สมศักดิ์ ทัดติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ )

นาย ประเมษฐ์ บุณยะชัย ( วนศ.กรุงเทพฯ )
นาย ปรีชา ศิลปสมบัติ ( วนศ.เชียงใหม่ )
นาย มนัส สงค์ประพันธ์ ( ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต )
นาย ดิษฐ์ โพธิยารมณ์ ( วนศ.เชียงใหม่ )
นาย สุรเชษฐ์ ( หมึก ) เฟื่องฟู ( สำนักการสังคีต )
นาย ประดิษฐ์ ศิลปสมบัติ ( วนศ.กรุงเทพฯ )
นาย สมรักษ์ ( อ๋อย ) นาคปลื้ม ( สำนักการสังคีต )
นาย ธนพัชร์ ( สถาพร / อ้อย ) ขาวรุ่งเรือง ( สำนักการสังคีต )
นาย เจตน์ ศรีอ่ำอ่วม ( สำนักการสังคีต )
นาย ดำรงศักดิ์ นาฏประเสริฐ ( วนศ.อ่างทอง )
นาย จุลชาติ อรัณยะนาค ( วนศ.กรุงเทพฯ )
นาย วิธาร จันทรา ( วนศ.อ่างทอง )
นาย เชาวนาท ( ไก่ ) เพ็งสุข ( วนศ.ลพบุรี )
นาย อนุสรณ์ สกุลณี ( วนศ.นครศรีธรรมราช ) ( รับการถ่ายทอดจากนาย ราฆพ โพธิเวสเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ )

ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากบทความของ นาย ประเมษฐ์ บุณยะชัย ครูผู้เชี่ยวชาญ กรมศิลปากร ใน นิตยสาร ศิลปากร
Photo:

 แสดงความคิดเห็น
หัวข้อ :
ความคิดเห็น :
รูปภาพ :
(Photo must be less than 50 KB)
ชื่อ :
e-mail :