หน้าหลัก - - >การเงินการคลัง- - > หน้า 5

18. ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 10 ลว. 20 ม.ค.49 เรื่องโครงการส่งเสริมการใช้ NGV ในรถยนต์ข้าราชการ
19. กค 0409.3/ว 1 ลว.4 ม.ค.49 เรื่อง ขอข้อมูลการหักค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
20. หนังสือกรมบัญชีกลาง ทีท กค 0409.6/ว 519 ลว. 28 ธ.ค. 48 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
21. กค 0409.3/ว 503 ลว.19 ธ.ค.48 เรื่องการอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
22.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 76 ลว. 3 มี.ค.49 เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงแรมที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (Surcharge) จากการใช้บัตรเครดิตราชการ
23.คู่มือบัตรเครดิตราชการ

2548
1.หนังสือกระทรวงการคลังทีท กค 0409.6/ว 171 ลว.21 พ.ย. 48 เรื่อง ขอความร่วมมือเช่ารถที่มีการติดตั้งการใช้ ้ก๊าชธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV)
2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 81 ลว. 25 พ.ค.48 เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการในระบบ GFMIS
3. เรื่องค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (ว.78)
4.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 70 ลว.25 เม.ษ. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถ ในการติดต่อราชการ
5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พ.ศ.2546
6. กค 0409.3/ว 36 ลว. 2 มี.ค.48 เรื่องการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. กค 0409.6/ว 27 ลว. 15 ก.พ.48 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษ
8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 26 ลว. 15 ก.พ.48 เรื่องการชำระเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์
9. ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 21 ลว.3 ก.พ.48 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

[1][2][3][4][5][6]
::กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเบอร์ติดต่อ : ๐-๒๔๒๒-๘๙๒๙-๓๐ ,อีเมลล์ : auditculture@gmail.com ::create by kapoo_noyka@hotmail.com::